Stakeholdersessie #2: doelbepaling

 

Uit de eerste stakeholdersessie op 27 september 2018, volgde de behoefte om op zoek te gaan naar het gezamenlijk doel op gebied van ons mobiliteitsvraagstuk en daarmee doelstellingen om op te pakken als groep. Tijdens de tweede stakeholdersessie op 14 november 2018, hebben we het hoofddoel van het vraagstuk gedefinieerd middels een strategiekaart, met daarop de uitdagingen en de mogelijkheden om die aan te pakken.

In de rapportage is een uitwerking van de sessie te vinden met conclusies en de aanzet voor de volgende stakeholdersessie. Die zal op 22 januari 2019 plaatsvinden. Dan gaat een groep belanghebbenden van commerciële en publieke sectoren met elkaar oplossingen en ideeën bedenken gebaseerd op de hieronder opgenoemde uitdagingen.

Hoofddoel en richtingen

Het volgende hoofddoel werd geformuleerd:

Zo efficiënt mogelijk gebruik maken van de A2/N2/A50 in combinatie met alle beschikbare modaliteiten.

De uitdagingen die zijn benoemd rondom dit hoofddoel kunnen worden opgedeeld in de volgende thematieken:

  • werkgevers-werknemers verhouding;

  • logistiek & lokaal transport;

  • woon-werk infrastructuur;

  • auto vs. andere modaliteiten. Binnen deze laatste thematiek kwam naar voren dat de auto flink voorrang in aandacht heeft in vergelijking met andere modaliteiten en dat Eindhoven en andere regio’s op dat punt sterk verschillen.

We merkten op dat door een concrete context als een parkeerplaats te kiezen, er gemakkelijk over mogelijke aanpakrichtingen werd gesproken. Gezamenlijk hebben we daarom besloten om dit als startpunt voor de volgende bijeenkomst te pakken.

 
De Strategy Map met in het midden het hoofddoel.

De Strategy Map met in het midden het hoofddoel.

 

 

Stakeholdersessie #1: kennismaking

 

Op 27 september 2018 vond de eerste stakeholdersessie plaats te Eindhoven met als onderliggend doel om elkaars perspectieven en belangen te ontdekken en een volledig beeld van het vraagstuk te schetsen. Tegelijkertijd ontstonden door de uitwisseling van kennis en kunde nieuwe verbindingen tussen partijen die hopelijk leiden tot nieuwe initiatieven.

Het complexe, maatschappelijke vraagstuk ‘bereikbaarheid van Eindhoven’ wordt aangepakt middels een probleemanalyse - tegelijkertijd pogen we de toekomst te verkennen middels kleine oplossingen. Inhoudelijk kiezen we relevante (lokale en tijdige) vraagstukken die vanuit het social design traject, verkeersanalyse of aanliggende werkstromen en deelopgaven naar voren komen. Het aantal belanghebbenden willen we gestaag laten groeien, zowel online als offline.

Social design is een professionele bijdrage aan lokale economische ontwikkeling en levensonderhoud. Het is een vorm van ontwerpen waarbij de rol en verantwoordelijkheid van de ontwerper in het hart van de maatschappij wordt geplaatst. Het ontwerpproces is bij social design zo ingericht dat sociale verandering plaatsvindt, daarom wordt de doelgroep ook actief betrokken in het proces. 

Tijdens de eerste sessie hebben de aanwezigen een introductie op het onderwerp en SmartwayZ.NL gekregen van projectmanager Stephan Suiker en zijn we gestart met een voorstelronde. Manus Barten van Studio Bereikbaar presenteerde vervolgens de verkeersanalyse-resultaten tot nu toe.

Vraagstukken inzichtelijk

Gezamenlijk is verder gewerkt aan het inzichtelijk maken van de problemen en bijbehorende oorzaken die worden ervaren op de A2, N2 en A50.

Vier vraagstukken kwamen boven water:

  1. Geen alternatief voor autoverkeer

  2. Knelpunten door diverse belangen / er zijn geen voorspelbare alternatieven

  3. Plannen voor de regio van de gemeente

  4. Hoeveelheid vrachtauto’s zorgen voor gevaren

Zie de bijlage voor de uitwerking van deze probleemanalyse oefeningen.

 
jeffrey@afdelingbuitengewonezaken.nl