Stakeholders verbinden om langdurige samenwerkingen te creëren

Onderdeel van het social design traject is het creëren van verbindingen tussen stakeholders en het vinden van ambassadeurs die binnen het gestelde vraagstuk eigenaarschap willen nemen voor het onderdeel passend bij hun expertise. Normaliter worden er pas in de realisatiefase informatieavonden georganiseerd om slechts informatie te verstrekken over de genomen maatregelen. Bij dit traject is er vanaf het allereerste moment gepoogd een groep met zeggenschap en inbreng te vormen.

In drie werksessies verdeeld over zes maanden tijd zijn de stakeholders betrokken in kaderen van het vraagstuk en het bedenken van oplossingsrichtingen. De rapportages van de drie gehouden stakeholdersessies zijn publiekelijk toegankelijk. Tijdens de eerste sessie konden de aanwezigen elkaars perspectieven en belangen ontdekken en gezamenlijk een volledig beeld van het vraagstuk schetsen. Hieruit volgde gelijk de behoefte om op zoek te gaan naar het gezamenlijke doel en daarmee doelstellingen om op te pakken als groep. Tijdens de tweede stakeholdersessie is het hoofddoel van het vraagstuk gedefinieerd met daarin de uitdagingen en de mogelijkheden om aan te pakken. Tijdens de derde en voorlopig laatste stakeholdersessie zijn er concrete ideeën voor pilots bedacht waar alle belanghebbenden zich mee kunnen verbinden.

Een ‘pilot’ is een verkennend instrument dat kan worden ingezet als proefproject onder min of meer gecontroleerde omstandigheden. Het moet indicaties opleveren over omvang, inpassing en haalbaarheid van het definitieve project. Een pilot moet leiden tot aantoonbare verbeteringen in opzet, aanpak en implementatie van ervaringen; men leert namelijk stapsgewijs van de praktijkervaring, (neven)effecten en eventueel benodigde aansturing. Een pilot kenmerkt zich in algemene zin door beperking in tijd, capaciteit en kosten om risico’s in de beginfase te beperken en implementatie en kennisvergaring in snelheid te vergroten.

De vertegenwoordigers van aan de randweg A2/N2 en A50 gelegen bedrijven en andere betrokkenen zijn voorafgaand aan de stakeholdersessies in kaart gebracht.

Bij het organiseren van mogelijke verdere stakeholdersessies is het van belang te weten dat bedrijven worden overspoeld met aanvragen om mee te denken in talloze werkgroepen over het thema mobiliteit. Werkgroepen kosten veel tijd, vergen veel afstemming en vaak is het maar de vraag of de juiste mensen (bij elkaar) aan tafel zitten op het juiste moment. Om een volgende stap te zetten moeten belangrijke partijen geïdentificeerd en geprioriteerd worden, waardoor vervolgens een betrokkenheidstrategie kan worden ontwikkeld om solide relaties met die belangrijke stakeholders op te bouwen en te onderhouden. Het ontbeert mogelijk aan een overkoepelend coördinerend orgaan om échte stappen te zetten. Het Brabant Mobiliteitsnetwerk, als expert en stakeholder reeds betrokken bij de sessies, heeft alle deskundigheid in huis om hier een nog grotere rol in te spelen.

Het Brabant mobiliteitsnetwerk (bmn) brengt partijen samen die vanuit een gedeelde visie en ambitie werken aan een duurzaam bereikbaar Brabant. De kracht van het bmn is het verbinden van partijen, het brengen van kennis en inspiratie en het zoeken naar ontwikkelkansen: de communityaanpak. Het team van het Brabant mobiliteitsnetwerk signaleert problemen en kansen rondom economische toplocaties en zet deze om naar concrete activiteiten en projecten die bijdragen aan een beter bereikbaar Brabant.