Communityplatform
Communityplatform
Samenwerkende reizigers voor een bereikbaar Eindhoven

Enquêteresultaten

“De bereikbaarheid van Eindhoven staat onder druk. Reis jij vaak over de A2 en N2 Randweg Eindhoven of de A50 tussen Veghel en Eindhoven of woon je in de buurt? Deel dan jouw reisbeleving, jouw mening over de bereikbaarheid van deze regio en jouw verbeterideeën.”

Met deze oproep werd in december 2018 via regionale pers en social media aan reizigers en omwonenden gevraagd om mee te doen aan een enquête. Uiteindelijk hebben in deze korte periode 941 respondenten de enquête ingevuld. Met in totaal 55 vragen, waarvan 15 open vragen, 15 stellingen en 25 meerkeuzevragen duurde het invullen iets meer dan 15 minuten. De enquête is ingezet om de persona’s te kunnen valideren en knelpuntlocaties te kunnen identificeren op de A2 en N2 randweg te Eindhoven en de A50 tussen Veghel en Eindhoven. Een aantal vragen ging over het aandragen van oplossingen die de bereikbaarheid van de regio kunnen verbeteren.

Allereerst schetsen we het algemene profiel van de respondenten. Vervolgens tonen we een aantal kaarten die inzicht geven in de woon- en werklocatie alsmede de binding aan de woonplaats en de mate van zorgen over de bereikbaarheid van de regio. Tot slot zoomen wij in op de A2/N2/A50. Op de volgende pagina gaan wij verder met inzichten vanuit de enquête die invloed kunnen hebben op latere oplossingsrichtingen. 

De manier waarop de respondenten zijn geworven voor de enquête heeft invloed gehad op de uiteindelijke groep die de enquête heeft ingevuld. Het blijkt dat met name de verstokte autogebruiker is aangesproken die grote hinder ondervindt aan de dagelijkse opstoppingen. Dit is niet vreemd, aangezien deze groep kans ziet om invloed te kunnen uitoefenen op de huidige situatie. Daarnaast komt de groep die de enquête heeft ingevuld met name uit de regio’s Noord-Brabant en - in iets mindere mate - Limburg. De nationale en internationale weggebruikers die over de A2/A50/N-wegen rondom Eindhoven rijden, vallen dus buiten deze groep.

 

Algemene gegevens

Wanneer we de volgende uitkomsten vergelijken met de statistieken van Mijn040Routes, blijkt dat de groep respondenten relatief goed overeenkomt, alleen in iets extremere mate. Zo is de man/vrouw verhouding grofweg gezien 70/30 in plaats van 60/40. Ook de voornaamste dagbesteding komt, al dan niet in extremere mate, overeen, met werk als duidelijke winnaar. Tenslotte is het grootste deel van de respondenten ook ‘samenwonend met kinderen’, gevolgd door ‘samenwonend zonder kinderen’.

De groep respondenten is overduidelijk autoliefhebber. Dat wil zeggen dat ze overwegend de auto gebruiken als vervoermiddel en die ook massaal als favoriet benoemen. We mogen verwachten dat de respondenten voorlopig niet afstappen van het gebruiken van de auto, noch van het gedefinieerde wegtracé, want maar liefst 80% van de respondenten geeft aan over 10 jaar nog steeds gebruik te zullen maken van de A2/N2/A50.

De man-vrouwverhouding is ongelijk: de respondentengroep bestaat overwegend uit mannen. Dit is vergelijkbaar met andere studies in de regio. De voornaamste dagbesteding is werk. Dat betekent niet dat alle ritten ook woon-werkverkeer betreffen.

Geslacht (%)

Voornaamste dagbesteding (%)

 

Het grootste deel van de respondenten is samenwonend met kinderen, gevolgd door samenwonend zonder kinderen.

Gezinssamenstelling en vervoermiddel (%)


Woon- en werklocatie

De woonlocaties van de respondenten zijn hoofdzakelijk verdeeld over Noord-Brabant en Limburg, met concentraties in en rondom Weert, Eindhoven en Veghel. De werklocaties daarentegen bevinden zich met name in Eindhoven en ‘s-Hertogenbosch met een enkele werkplek in noordelijke en westelijke provincies.

Door de shiftknop op je toetsenbord ingedrukt te houden en over de kaart te slepen met de muis, kun je makkelijk over de volgende kaarten bewegen.

Zie ook de uitgebreide cijfers van het CBS in Banen van werknemers naar woon- en werkregio, een landelijk onderzoek uit december 2016.

 
Waarom wonen in Liempde? Omdat ik daar heel mijn leven al woon. Nog nooit weggeweest en ook geen behoefte om weg te gaan. Alle bedrijven waar ik gewerkt heb in het verleden zitten ook redelijk in de regio.
— Het Gebonden Gewoontedier
 

De bereidheid van de respondenten om te verhuizen is laag. Dit is waarschijnlijk gekoppeld aan het ervaren van een sterke binding met de woonplaats. Tegelijkertijd valt op dat veel zich wel zorgen maken over de bereikbaarheid van de regio in de komende 10 jaar. De woonkeuze is dus waarschijnlijk niet gebaseerd geweest op de bereikbaarheid van die locatie. De gebieden die zich nog iets meer zorgen over de bereikbaarheid maken dan andere gebieden zijn de respondenten uit Limburg, regio Veghel en het centrum van Eindhoven.

Ja, ik ben al vaak verhuisd, wel drie keer. Een paar straten verder binnen ons dorp.
— Het Gebonden Gewoontedier

Keuze vervoermiddel

Bij het bekijken van de volgende twee grafieken (liefst gebruikte vervoermiddel en daadwerkelijk meest gebruikte vervoermiddel) valt op dat de auto bij beide overduidelijk op één staat. Opvallend is dat de categorie ‘fietsen/e-bike’ hoog scoort op de tweede plek als favoriet, maar nog niet heel frequent wordt ingezet. Wellicht zal deze frequentie verhogen bij het aanleggen van meer geschikte infrastructuur en faciliteiten, zoals meer fietspaden in en rondom Eindhoven, de mogelijkheid tot douchen op de werklocatie en het bevorderen van de combinatie van auto en fiets binnen één rit. Een opvallende uitschieter is tenslotte de relatief grote groep die minder dan één dag per week gebruik maakt van het openbaar vervoer.Vermoedelijk komt deze groep er af en toe niet onderuit om het OV te pakken, maar probeert men dit gebruik zo veel mogelijk te minimaliseren.

Liefst gebruikte vervoermiddel (%)

 

Daadwerkelijk meest gebruikte vervoermiddel (#)

 
Ik ben wel een beetje lui dus ik pak snel de auto, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Maar gister heb ik gefietst bijvoorbeeld, want het was zulk lekker weer.
— De Haastige Hopper

‘Muziek luisteren’ staat min of meer samen met ‘snelheid’ op nummer één wanneer respondenten de vraag wat reizen nou zo leuk maakt krijgen voorgeschoteld. Ook aan privacy wordt veel waarde gehecht door de reizigers. De factor ‘snelheid’ is duidelijk verbonden aan het type vervoermiddel, omdat sommige vervoermiddelen nu eenmaal sneller zijn dan anderen. ‘Privacy’ en ‘muziek luisteren’ echter niet. Tijdens de needfinding werd privacy ook genoemd bij het gebruik van het OV, omdat je je gemakkelijk kunt afsluiten van de rest van de mensen.

Wat maakt reizen leuk? (%)

 

Van de bevraagde respondenten maakt iets meer dan de helft dagelijks gebruik van de A2/N2/A50. Iets minder dan een kwart is er twee tot drie keer per week te vinden. Iets meer dan 10% maakt toch wel maandelijks gebruik van de wegen rondom Eindhoven en een kleine 6,6% is er niet tot nauwelijks te vinden. Hieruit blijkt dat het gros van de respondenten een verstokte autogebruiker is.

Een kleine 80% van de respondenten geeft aan bij zijn of haar toekomstige reisroute niet de A2 Randweg/A50 te zullen mijden. Dit is uiteraard slechts een subjectieve voorspelling, maar geeft een indicatie van de mate van afhankelijkheid van het wegtracé in hun dagelijkse leven.

Gebruik van de A2 Randweg/N2/A50 (%)

Denk je dat je over 10 jaar nog steeds op de A2 Randweg/A50 rijdt? (%)